LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN

Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/

Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn khoa học cơ bản, giáo dục thể chất cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Khoa Cơ bản và Kinh tế cơ sở được thành lập năm 1988 trên cơ sở Bộ môn Cơ bản được tách ra từ KhoaFE Nghiệp vụ. Đến năm 2007, Khoa đổi tên thành Khoa cơ bản.

Lãnh đạo đơn vị:

  • Phó trưởng khoa: ThS. Tô Thị Hải Yến

Hiện nay, Khoa phụ trách giảng dạy các môn Toán, Tin cho các chuyên ngành đào tạo trong toàn trường. Cán bộ giảng viên của Khoa có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus. Khoa là đầu mối tổ chức cho sinh viên tham dự các cuộc thi Olympic Toán- Tin, MOS (Vô địch Tin học Văn phòng).

Trong những năm qua, Khoa đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012; 2017 – 2018; liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường qua các năm.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
  1. Nhà giáo Phạm Ngọc Châu (1988 – 1990)
  2. PGS. TS Lê Thanh Cường (1990 – 2007)
  3. ThS Nguyễn Thị Toàn (2007 – 2010)
  4. TS Phùng Duy Quang (2010 – 2021)
  5. ThS Tô Thị Hải Yến (2016 – Nay)