Nghiên cứu khoa học

  • Trung bình hằng năm Khoa có khoảng 25 – 30 bài viết đăng kỷ yếu hội nghị Khoa học Khoa, 6 bài đăng tạp chí chuyên ngành, 2 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus, 1 bài báo thuộc ISI.
  • Tổ chức 1 hội nghị Khoa học Khoa, 2 tọa đàm Khoa học. Trung bình mỗi năm có 6 lượt giảng viên báo cáo tại Hội thảo từ cấp Khoa trở lên
  • Bộ môn Toán tổ chức 01 hội thảo cấp Trường về các vấn đề về Toán ứng dụng trong kinh tế và tài chính từ năm 2024 trở đi
  • Trung bình mỗi năm viết 1 giáo trình và 1 tài liệu tham khảo
  • Triển khai đúng tiến độ 2 nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai 2 đề tài cấp trường, đã triển khai được 1 đề tài cấp Bộ và 1 đề tài cấp tỉnh.