You are here: Danh sách cán bộ, giảng viên TS Phùng Duy Quang - BM Toán

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

TS Phùng Duy Quang - BM Toán

Email In PDFNăm sinh: 1980

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Năm về trường: 2002

Chức vụhiện nay: Trưởng Khoa Cơ bản

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. or  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quá trình đào tạo:

1. Cử nhân Toán: ĐH Sư phạm Hà Nội (2002)

2. Thạc sỹ Toán tin ứng dụng: ĐH Bách Khoa Hà Nội (2006)

3. Tiến sỹ Toán, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học tháng (2015)

I. Bài báo quốc tế

1. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang (2014), Finite – Time Ruin Probability in a Generalized Risk Processes under Interest Force, Mathematica Aeterna, Vol. 4, No.4, 351-369 (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592).

2. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang, (2014) Finite –Time Ruin Probability for Sequences of Dependent Random Variables with Interest, American Review of Mathematics and Statistics, March 2014, Vol. 2, No. 1,pp. 79-94.

3. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.8, No. 29, 1445-1454 (thuộc danh mục Scopus).

4. Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalised Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chains, East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol.4, No.3, 283-300 (thuộc danh mục ISI).

5. Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat, Vu Chi Quang (2014), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims, Mathematica Aeterna (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592), Vol.4, No.6, 621-631.

6.Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Dependent Structures, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.1, No.3, 53-61

7. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for Ruin probabilitity for generalized risk processes out interest force with homogenous markov Chain Claims, Asian Journal of Mathematics and Statistics, Vol.7, No.1, 1-11.

8. Phung Duy Quang (2013), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.3, No. 6, 375-388 (đóng phí xuất bản: 150USD).

9.Phùng Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain Interests, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.4, No.1, 21-29 (đóng phí xuất bản: 150USD).

10. Phung Duy Quang (2013), Computing Ruin Probability in Generalized Risk Processes under constant interest force, International Journal of Probability and Statistics (USA), Vol.2, No.2. (đóng phí xuất bản: 150USD).

11. Phung Duy Quang (2015), Martingale Method for Ruin Probabilityin a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chain Premiums and Homogenous Markov Chain Interests, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.2, No.1, 15-22.

12. Phung Duy Quang (2015), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes with homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.10, No. 66 (thuộc danh mục Scopus).

II. Bài báo trên các tạp chí trong nước

1. Phùng Duy Quang,”Mô hình chuỗi thời gian ARAR (Autoregresion Autoregresion) và ứng dụng trong dự báo ngắn hạn trị giá hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam “, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 27 – 2007.

2.Phùng Duy Quang, “ Dự báo ngắn hạn giá hàng xuất khẩu bằng phương pháp làm trơn Holt – Winters”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 23 – 2007.

3. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Hữu Tiến, “ Xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu dựa trên mô hình cộng tích”, Tạp chí Toán ứng dụng, Tập VI, Số 1, 2010.

4. Phùng Duy Quang, ”Mô hình cộng tích dùng để xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 44 (10/2010).

5. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, “Kiểm tra tính tích hợp của thị trường xuất khẩu thủy sản dựa trên mô hình cộng tích trong trường hợp mẫu nhỏ”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 43 (8/2010).

6. Phùng Duy Quang, ”Xích Markov và ứng dụng vào mô hình phân chia hang hóa”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại,  số 32 (12/2008).

7. Phùng Duy Quang, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Tiến Thành. “Mô hình đồng liên kết và ứng dụng xây dựng chỉ số giá các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 162 (2010).

8. Phùng Duy Quang, Lâm Văn Sơn, Lê Văn Tuấn , “Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt nam thông qua mô hình kinh tế lượng”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, Số 58, 2014.

9. Phùng Duy Quang, “Mô phỏng xác suất rủi ro trong bài toán bảo hiểm với sự phụ thuộc copula”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 10, Số 1, 2012.

10. Phùng Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản có tác động của lãi suất với dãy tiền thu và dãy lãi suất phụ thuộc Markov”, Tạp chí khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 113.13, 2013.

11. Phung Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi quy”, Tạp chí khoa học- Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 4, 2014.

12. Phùng Duy Quang , “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy tiền thu phụ thuộc Markov”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Số 1, Tập 12, 2014.

13. Phùng Duy Quang, Một số giải pháp tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 70.


Các đề tài NCKH:

1.Chủ trì đề tài cấp Bộ GD & ĐT: “Mô hình chuỗi thời gian nhiều chiều, mô hình cộng tích và ứng dụng chỉ số giá hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam” (Mã số: B2009 - 08 – 52),  xếp loại tốt.

2. Chủ trì đề tài cấp Trường: “Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam” (Mã số NT2007-02), xếp loại khá.

3. Đồng chủ trì đề tài cấp Trường: “Một số vấn đề về cấu trúc đại số và ứng dụng trong thực tiễn giảng  dạy các môn cơ bản tại trường Đại học Ngoại thương” (mã số NT2011-10), xếp loại tốt.

4.Chủ trì đề tài cấp Trường: “Tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương (NT2013-33), xếp loại khá.

Bài viết hội thảo toàn quốc:

1. Mô hình cộng tích áp dụng xây dựng chỉ số giá các mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt nam, Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 “Xác suất- Thống kê; Nghiên cứu, Ứng dụng và Giảng dạy”, Vinh, 20-22/05/2010.

Các môn học giảng dạy:

Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê, Kinh tế lượng.

Hướng nghiên cứu chính:

-          Lý thuyết rủi ro, xác suất thiệt hại trong bài toán bảo hiểm.

-          Mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng

Tham gia biên tập bài báo của tạp chí British Journal of Mathematics & Computer Science

Các giáo trình và tài liệu tham khảo biên soạn:

- Chủ biên các giáo trình và sách tham khảo sau:

1. Bài tập Toán cao cấp 1, NXB Thông tin và truyền thông,  2012.

2. Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế, NXB Sư phạm, 2012

3. Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế, NXB Thông tin và truyền thông,  2012.

4. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (đang biên soạn).

5. Giáo trình toán cao cấp 2 (đang biên soạn).

- Tham gia biên soạn:

1. Lý thuyết Toán cao cấp 1, NXB Thông tin và truyền thông,  2012.

2. Bài tập Toán cao cấp 2 (đang biên soạn).

Khen thưởng

- Chiến sỹ thi đua cấp Trường các năm liên tục;  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

- Danh hiệu Người tốt, việc tốt của Thành phố Hà nội năm 2007.

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.