You are here: TIN TỨC & SỰ KIỆN Các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

Email In PDF

THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA KHOA CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2012-ĐẾN NAY

I. Bài báo quốc tế

1. Vuong Thi Thao Binh (2014), Determining the Long-run Equilibrium Price by the Mean Reversion Process and the Cobweb Model, Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational Geometry & Statistics, Singapore.

2. Santiago Velilla and Huong Nguyen (2013), A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models: construction and empirical properties, Statistics and Econometrics Series 21, Carlos III University of Madrid.

3. Santiago Velilla and Huong Nguyen (2013), A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models, Paper Presented at the American Statistical Association meeting in Boston, Massachusetts, USA.

4. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang (2014), Finite – Time Ruin Probability in a Generalized Risk Processes under Interest Force, Mathematica Aeterna, Vol. 4, No.4, 351-369 (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592).

5. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang, (2014) Finite –Time Ruin Probability for Sequences of Dependent Random Variables with Interest, American Review of Mathematics and Statistics, March 2014, Vol. 2, No. 1,pp. 79-94.

6. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.8, No. 29, 1445-1454 (thuộc danh mục Scopus).

7. Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalised Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chains, East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol.4, No.3, 283-300 (thuộc danh mục ISI).

8. Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat, Vu Chi Quang (2014), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims, Mathematica Aeterna (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592), Vol.4, No.6, 621-631.

9.Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Dependent Structures, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.1, No.3, 53-61

10. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for Ruin probabilitity for generalized risk processes out interest force with homogenous markov Chain Claims, Asian Journal of Mathematics and Statistics, Vol.7, No.1, 1-11.

11. Phung Duy Quang (2013), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.3, No. 6, 375-388 (đóng phí xuất bản: 150USD).

12.Phùng Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain Interests, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.4, No.1, 21-29 (đóng phí xuất bản: 150USD).

13. Phung Duy Quang (2013), Computing Ruin Probability in Generalized Risk Processes under constant interest force, International Journal of Probability and Statistics (USA), Vol.2, No.2. (đóng phí xuất bản: 150USD).

14. Phung Duy Quang (2015), Martingale Method for Ruin Probabilityin a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chain Premiums and Homogenous Markov Chain Interests, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.2, No.1, 15-22.

15. Phung Duy Quang (2015), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes with homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.10, No. 66 (thuộc danh mục Scopus).

16. Ha Thi Thu Hien, Ha Minh Lam, Ngo Viet Trung, Saturation and associated primes of powers of edge ideals, Journal of Algebra  (2015), pp. 225-244 (thuộc danh mục ISI).

17. Nguyễn Bường, Nguyễn Dương Nguyễn, Nguyễn Thị Thu Thủy (2015), Newton-Kantorovich iterative regularization and generalized discrepancy principle for nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings. Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), Vol. 5.

18. Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh (2013), Geometry of integrable dynamical systems on 2-dimensional surfaces, Acta Mathematica Vietnamica.

19. Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh (2014), Geometry of nondegenerate R actions on n – manifolds, Journal of the Mathematical Society of Japan. (thuộc danh mục ISI).

II. Bài báo trên các tạp chí trong nước

1. Phùng Duy Quang,”Mô hình chuỗi thời gian ARAR (Autoregresion Autoregresion) và ứng dụng trong dự báo ngắn hạn trị giá hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam “, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 27 – 2007.

2.Phùng Duy Quang, “ Dự báo ngắn hạn giá hàng xuất khẩu bằng phương pháp làm trơn Holt – Winters”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 23 – 2007.

3. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Hữu Tiến, “ Xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu dựa trên mô hình cộng tích”, Tạp chí Toán ứng dụng, Tập VI, Số 1, 2010.

4. Phùng Duy Quang, ”Mô hình cộng tích dùng để xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 44 (10/2010).

5. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, “Kiểm tra tính tích hợp của thị trường xuất khẩu thủy sản dựa trên mô hình cộng tích trong trường hợp mẫu nhỏ”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 43 (8/2010).

6. Phùng Duy Quang, ”Xích Markov và ứng dụng vào mô hình phân chia hang hóa”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại,  số 32 (12/2008).

7. Phùng Duy Quang, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Tiến Thành. “Mô hình đồng liên kết và ứng dụng xây dựng chỉ số giá các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 162 (2010).

8. Phùng Duy Quang, Lâm Văn Sơn, Lê Văn Tuấn , “Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt nam thông qua mô hình kinh tế lượng”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, Số 58, 2014.

9. Phùng Duy Quang, “Mô phỏng xác suất rủi ro trong bài toán bảo hiểm với sự phụ thuộc copula”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 10, Số 1, 2012.

10. Phùng Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản có tác động của lãi suất với dãy tiền thu và dãy lãi suất phụ thuộc Markov”, Tạp chí khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 113.13, 2013.

11. Phung Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi quy”, Tạp chí khoa học- Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 4, 2014.

12. Phùng Duy Quang , “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy tiền thu phụ thuộc Markov”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Số 1, Tập 12, 2014.

13. Phùng Duy Quang, Một số giải pháp tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 70.

KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.