You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Các bài báo

Tập hợp các bài báo khoa học

Email In PDF

THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2012-ĐẾN NAY

STT

Tên bài báo khoa học (1)

Tác giả (2)

Tên tạp chí (3)

Năm xuất bản

I

Bài báo đăng tạp chí quốc tế

1

Determining the Long-run Equilibrium Price by the Mean Reversion Process and the Cobweb Model

Vuong Thi Thao Binh

Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational Geometry & Statistics, Singapore

2013

2

 

A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models: construction and empirical properties

 

Santiago Velilla and Huong Nguyen

 

Statistics and Econometrics Series 21, Carlos III University of Madrid.

 

2013

3

A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models

 

Santiago Velilla and Huong Nguyen

 

Paper Presented at the American Statistical Association meeting in Boston, Massachusetts, USA

2014

4

Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums.

Phung Duy Quang

American Journal of Mathematics and Statistics

2013

5

Finite – Time Ruin Probability in a Generalized Risk Processes under Interest Force

Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang

Mathematica Aeterna

2014

6

Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain Interests

Phung Duy Quang

 

 

American Journal of Mathematics and Statistics

 

2014

7

Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums

Phung Duy Quang

 

 

Applied Mathematical Sciences

 

2014

 

 

8

Computing Ruin Probability in Generalized Risk Processes under constant interest force

Phung Duy Quang

 

International Journal of Probability and Statistics (USA)

2013

 

9

Ruin Probability in a Generalised Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chains

Phung Duy Quang

East Asian Journal on Applied Mathematics

2014

10

Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims

Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat, Vu Chi Quang

Mathematica Aeterna

 

 

2014

 

 

11

Ruin Probability in a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Dependent Structures

 

Phung Duy Quang

 

 

Journal of Statistics Applications & Probability Letters

2014

 

 

12

Upper Bounds for Ruin probabilitity for generalized risk processes out interest force with homogenous markov Chain Claims

Phung Duy Quang

 

Asian Journal of Mathematics and Statistics

2014

 

13

Geometry of nondegenerate Rn-actions on n-manifolds

Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh

Journal of the Mathematical Society of Japan

2014

14

Geometry of integrable dynamical systems on 2-dimensional surfaces

Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh

 

Acta Mathematica Vietnamica

2013

15

The Viet Nam national innovation system: a diagnostic review

Nguyen Ngoc Anh, Doang Quang Hung, Nguyen Thi Phuong Mai

Asia-Pacific Tech Monitor

2013

16

Networks of Enterprises and Innovations: Evidence from SMEs in Vietnam

Doan Quang Hung, Vu Hoang Nam

International Symposium : The roles of SME networks in Supporting Industries, FTU

2013

17

Martingale Method for Ruin Probabilityin a Generalized

Risk Process under Rates of Interest with Homogenous

Markov Chain Premiums and Homogenous Markov

Chain Interests

Phung Duy Quang

 

 

Journal of Statistics Applications & Probability Letters

 

2015

 

 

II

Bài báo đăng tạp chí trong nước

1

An iteration method for a convex optimization over the fixed point set of a nonexpansive mapping

Nguyen Buong, Vietnamese Academy of Science and Technology

Nguyen Duong Nguyen, Vietnam Foreign Trade University

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

2012

2

Khủng hoảng Châu Âu: nguyên nhân và giải pháp,

Trần Thị Trúc, Vương Thị Thảo Bình

Tạp chí kinh tế & phát triển

2012

3

Phát triển mô hình đường cong Phillips để phân tích nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam

Vương Thị Thảo Bình

Tạp chí Kinh tế đối ngoại

2012

4

Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp bằng mô hình Logistic

Vương Thị Thảo Bình, Lâm Văn Sơn

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2014

5

Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy tiền thu phụ thuộc Markov

Phùng Duy Quang

 

 

Tạp chí Ứng dụng Toán học

 

 

2014

 

 

6

Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt nam thông qua mô hình kinh tế lượng

Phùng Duy Quang, Lâm Văn Sơn, Lê Văn Tuấn

Tạp chí kinh tế đối ngoại

2014

7

Mô phỏng xác suất rủi ro trong bài toán bảo hiểm với sự phụ thuộc copula

Phùng Duy Quang

Tạp chí Ứng dụng Toán học

2012

8

Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi quy

Phùng Duy Quang

Tạp chí khoa học- Trường Đại học Hà tĩnh

2014

9

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững tại một số làng nghề đồng bằng Bắc Bộ

Đào Ngọc Tiến, Vũ Huyền Phương và Đoàn Quang Hưng

Tạp chí kinh tế đối ngoại

2012

10

Quy mô doanh nghiệp và hiệu quả công nghệ: bằng chứng từ doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Đoàn Quang Hưng

Hộ thảo Quốc tế- Sau khủng hoảng toàn cầu: Những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

2012

11

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Vũ Hoàng Nam, Đoàn Quang Hưng

Tạp chí kinh tế đối ngoại

2014

12

Ứng dụng mô hình logit để xây dựng định mức tín nhiệm khách hàng trong ngân hàng

Đoàn Quang Hưng, Lâm Văn Sơn

Tạp chí kinh tế đối ngoại

2014

13

Các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ  - nghiên cứu trường hợp của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009

Đào Ngọc Tiến, Hoàng Văn Cương, Đoàn Quang Hưng

Tạp chí kinh tế đối ngoại

2012

Cập nhật ngày Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015 06:20
KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.