You are here: TRANG CHỦ

Khoa Cơ bản - ĐH Ngoại Thương

Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Cơ bản

Email In PDF

1. Giới thiệu Khoa Cơ bản

1.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: TS Phùng Duy Quang

- Phó Trưởng Khoa: ThS Tô Thị Hải Yến

1.2. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

 

- NGƯT Phạm Ngọc Châu (Giai đoạn 1988-1990)
- PGS. TS Lê Thanh Cường (Giai đoạn 1990-2007)
- ThS Nguyễn Thị Toàn (Giai đoạn 2007-2010)
- TS Phùng Duy Quang  (Giai đoạn 2010 đến nay)


 

1.3. Các bộ môn

1.3.1. Bộ môn Toán

1

TS Nguyễn Văn Minh

Phụ trách Bộ môn Toán

2

TS Vương Thị Thảo Bình


3

TS Nguyễn Thu Hương


4

TS Phùng Duy Quang


5

ThS Nguyễn Dương Nguyễn


6

ThS Lâm Văn Sơn


7

ThS Hà Thị Thu Hiền


8

ThS Phan Thị Hương


9

ThS Nguyễn Đức Hiếu


10

Th.S Vũ Thị Hương Sắc


11

Th.S Phạm Ngọc Mai


12

ThS Tống Lan Anh


13

Th.S Nguyễn Trung Chính

1.3.2. Bộ môn Tin học

1

ThS Tô Thị Hải Yến

Trưởng Bộ môn

2

ThS Trần Phương Chi


3

ThS Lê Thanh Nguyệt


4

Th.S Trần Thu Ngân


5

Th.S Đoàn Quang Hưng


6

Th.S Trần Trọng Huy


1.3.3. Bộ môn Giáo dục thế chất

1

ThS Nguyễn Thị Phương

Trưởng Bộ môn

2

ThS Nguyễn Bảo Long


3

ThS Thang Văn Minh


4

Th.S Nguyễn Quang Huy


5

ThS Võ Xuân Lộc


1.3.4. Thư ký Khoa


CN Nguyễn Chúc Mai2. Chức năng-nhiệm vụ:

Khoa Cơ bản là một khoa chuyên môn, độc lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, có chức năng: giảng dạy cho tất cả các sinh viên trong toàn trường các môn học Toán, Tin, GDTC ở tất cả các hệ đào tạo đại học và cao đẳng

2.1. Giảng dạy, đào tạo

- Triển khai thực hiệc kế hoạch giảng dạy giảng dạy các môn học: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán,  Toán kinh tế, Toán trong khoa học quản lý, Tin học đại cương, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống thông tin kế toán, Thể dục - Erobic, Khiêu vũ thể thao, Cầu lông và Bơi lội cho tất cả các hệ được đào tạo tại trường;

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đạo tạo các môn học do Khoa phụ trách;

- Thường xuyên cải tiến chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy;

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, lịch thi, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên về các vấn đề liên quan tới Khoa; quản lý và lưu trữ kết quả học tập (lưu bản sao bảng điểm), bài thi hết môn của sinh viên theo quy định hiện hành;

- Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan của Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa, của Nhà trường;

- Triển khai các hoạt động Hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa cũng như của Nhà trường liên quan đến chuyên môn của Khoa.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa, gắn với đào tạo nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết một số bài toán kinh tế.

- Triển khai thực hiện đúng thời hạn các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Triển khai đăng ký, viết giáo trình, tài liệu tham khảo của các môn học do Khoa phụ trách.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa khác để giải quyết các công việc liên quan đến công tác NCKH

2.3. Các nhiệm vụ khác

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;

- Phối hợp với các Khoa, các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và lịch trình của Nhà trường.THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA KHOA CƠ BẢN

GIAI ĐOẠN 2012 - ĐẾN THÁNG 05 NĂM 2015

I. Bài báo quốc tế

1. Vuong Thi Thao Binh (2014), Determining the Long-run Equilibrium Price by the Mean Reversion Process and the Cobweb Model, Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational Geometry & Statistics, Singapore.

2. Santiago Velilla and Huong Nguyen (2013), A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models: construction and empirical properties, Statistics and Econometrics Series 21, Carlos III University of Madrid.

3. Santiago Velilla and Huong Nguyen (2013), A new goodness-of-fit process for VARMA(p,q) models, Paper Presented at the American Statistical Association meeting in Boston, Massachusetts, USA.

4. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang (2014), Finite – Time Ruin Probability in a Generalized Risk Processes under Interest Force, Mathematica Aeterna, Vol. 4, No.4, 351-369 (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592).

5. Bui Khoi Dam, Phung Duy Quang, (2014) Finite –Time Ruin Probability for Sequences of Dependent Random Variables with Interest, American Review of Mathematics and Statistics, March 2014, Vol. 2, No. 1,pp. 79-94.

6. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.8, No. 29, 1445-1454 (thuộc danh mục Scopus).

7. Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalised Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chains, East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol.4, No.3, 283-300 (thuộc danh mục ISI).

8. Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat, Vu Chi Quang (2014), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims, Mathematica Aeterna (Impact Factor for year 2013 is = 1.0592), Vol.4, No.6, 621-631.

9.Phung Duy Quang (2014), Ruin Probability in a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Dependent Structures, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.1, No.3, 53-61

10. Phung Duy Quang (2014), Upper Bounds for Ruin probabilitity for generalized risk processes out interest force with homogenous markov Chain Claims, Asian Journal of Mathematics and Statistics, Vol.7, No.1, 1-11.

11. Phung Duy Quang (2013), Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain premiums, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.3, No. 6, 375-388 (đóng phí xuất bản: 150USD).

12.Phùng Duy Quang (2014), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes under rates of interest with homogenous Markov chain claims and homogenous Markov chain Interests, American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.4, No.1, 21-29 (đóng phí xuất bản: 150USD).

13. Phung Duy Quang (2013), Computing Ruin Probability in Generalized Risk Processes under constant interest force, International Journal of Probability and Statistics (USA), Vol.2, No.2. (đóng phí xuất bản: 150USD).

14. Phung Duy Quang (2015), Martingale Method for Ruin Probabilityin a Generalized Risk Process under Rates of Interest with Homogenous Markov Chain Premiums and Homogenous Markov Chain Interests, Journal of Statistics Applications & Probability Letters, Vol.2, No.1, 15-22.

15. Phung Duy Quang (2015), Upper Bounds for  Ruin Probability in Generalized Risk Processes with homogenous Markov chain premiums, Applied Mathematical Sciences, Vol.10, No. 66 (thuộc danh mục Scopus).

16. Ha Thi Thu Hien, Ha Minh Lam, Ngo Viet Trung, Saturation and associated primes of powers of edge ideals, Journal of Algebra  (2015), pp. 225-244 (thuộc danh mục ISI).

17. Nguyễn Bường, Nguyễn Dương Nguyễn, Nguyễn Thị Thu Thủy (2015), Newton-Kantorovich iterative regularization and generalized discrepancy principle for nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings. Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), Vol. 5.

18. Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh (2013), Geometry of integrable dynamical systems on 2-dimensional surfaces, Acta Mathematica Vietnamica.

19. Nguyen Tien Zung, Nguyen Van Minh (2014), Geometry of nondegenerate R actions on n – manifolds, Journal of the Mathematical Society of Japan. (thuộc danh mục ISI).

II. Bài báo trên các tạp chí trong nước

1. Phùng Duy Quang,”Mô hình chuỗi thời gian ARAR (Autoregresion Autoregresion) và ứng dụng trong dự báo ngắn hạn trị giá hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam “, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 27 – 2007.

2.Phùng Duy Quang, “ Dự báo ngắn hạn giá hàng xuất khẩu bằng phương pháp làm trơn Holt – Winters”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 23 – 2007.

3. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Hữu Tiến, “ Xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu dựa trên mô hình cộng tích”, Tạp chí Toán ứng dụng, Tập VI, Số 1, 2010.

4. Phùng Duy Quang, ”Mô hình cộng tích dùng để xây dựng chỉ số giá hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 44 (10/2010).

5. Phùng Duy Quang, Nguyễn Tiến Thành, “Kiểm tra tính tích hợp của thị trường xuất khẩu thủy sản dựa trên mô hình cộng tích trong trường hợp mẫu nhỏ”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 43 (8/2010).

6. Phùng Duy Quang, ”Xích Markov và ứng dụng vào mô hình phân chia hang hóa”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại,  số 32 (12/2008).

7. Phùng Duy Quang, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Tiến Thành. “Mô hình đồng liên kết và ứng dụng xây dựng chỉ số giá các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 162 (2010).

8. Phùng Duy Quang, Lâm Văn Sơn, Lê Văn Tuấn , “Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt nam thông qua mô hình kinh tế lượng”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, Số 58, 2014.

9. Phùng Duy Quang, “Mô phỏng xác suất rủi ro trong bài toán bảo hiểm với sự phụ thuộc copula”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 10, Số 1, 2012.

10. Phùng Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản có tác động của lãi suất với dãy tiền thu và dãy lãi suất phụ thuộc Markov”, Tạp chí khoa học và công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 113.13, 2013.

11. Phung Duy Quang, “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc hồi quy”, Tạp chí khoa học- Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 4, 2014.

12. Phùng Duy Quang , “Ước lượng xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát không có tác động của lãi suất với dãy tiền thu phụ thuộc Markov”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Số 1, Tập 12, 2014.

13. Phùng Duy Quang, Một số giải pháp tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 70.


TỔNG HỢP SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN TỪ 2012- ĐẾN NAY


Stt

Tên giáo trình/sách tham khảo

Chủ biên

Năm xuất bản

1

Lý thuyết Toán cao cấp 1

Nguyễn Thị Toàn

2012

2

Bài tập Toán cao cấp 1

Phùng Duy Quang

2012

3

Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế

Phùng Duy Quang

2012

4

Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế

Phùng Duy Quang

2012

5

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Phùng Duy Quang

Đang biên soan

6

Bài tập xác suất và thống kê toán học

Vương Thảo Bình

Đang biên soạn

7

Giáo trình toán cao cấp 2

Phùng Duy Quang

Đang biên soạn

8

Bài tập Toán cao cấp 2

Bộ môn Toán

Đang biên soạn

9

Tin học đại cương

Tô Thị Hải Yến

2012

10

Bài tập Tin học đại cương

Trần Phương Chi

2012

11

Tin học ứng dụng

Tô Thị Hải Yến

Đang biên soạn

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 9 2016 03:57
KHOA CƠ BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Nhà B - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.